DANE E-PUAP

JĘDRZEJ POMIANOWSKI
KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE
KANCELARIA KOMORNICZA NR XXIV W POLICACH

EGZEKUCJA

I ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

CZYNNOŚCI

KOMORNIKA

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, któremu powierzone zostały zadania państwa m.in. w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych. Przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

W ramach wykonywanych zadań posiada władcze kompetencje wobec innych podmiotów stosunków prawnych.

Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania komornik wykonuje osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu.

EGZEKUCJA

ROSZCZEŃ

Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego tj. tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Tytułami egzekucyjnymi są:
 • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem
 • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności
 • akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi

Klauzula wykonalności - pieczęć umieszczana na tytule egzekucyjnym przez Sąd, która potwierdza, że tytuł nadaje się do egzekucji oraz określa jej zakres.

Komornik jako organ egzekucyjny nie bada zasadności oraz wymagalności świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, jednakże odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek wierzyciela, który winien zawierać:
 • Oryginał tytułu wykonawczego
 • Oznaczenie świadczenia, jakie komornik ma wyegzekwować
 • Oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 u.k.s. jeśli komornik działać ma poza obszarem swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem, że dłużnik zamieszkuje na terenie Właściwość miejscowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
 • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika
 • Wskazanie znanego wierzycielowi majątku dłużnika, do którego komornik skierować ma egzekucję

ZABEZPIECZENIE

ROSZCZEŃ

Postępowanie zabezpieczające to postępowanie prowadzone na etapie przed wydaniem orzeczenia przez Sąd o obowiązku zapłaty określonego świadczenia, mające na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń. W postępowaniu zabezpieczającym stronami postępowania jest Uprawniony (późniejszy Wierzyciel) i Obowiązany (późniejszy Dłużnik). Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Uiszczenie tej opłaty następuje wraz ze złożeniem wniosku i warunkiem wszczęcia postępowania.